תב"ע

תכנון התב"עות נעשה על פי נהל מבא"ת החל מתב"עות בסמכות וועדה מקומית, וועדה מחוזית ועד לתב"עות שבסמכות וועדה ארצית - ולנת"א. בסמכות מקומית נערכים שפורי תכנון כגון שינויים בקווי בנין ותכסית, העברת שטחים מייעוד לייעוד. במסגרת תכניות בסמכות מחוזית - משופר ניצול הקרקע ע"י תוספת זכויות בניה ושינויי יעוד הקרקע. שיפורי תכנון לתכניות מתאר ארציות מוגשים לאישור ולנת"א - הגוף המוסמך לדון בהקלות במרחקי בניה מכבישים, ממסילות רכבת, קו החוף וכדומה.
אדריכלות מתחילה איפה שהמילים נגמרות...

צפו בפרוייקטים שלנו